БОЕВ М3С ЕООД

"БОЕВ М3С" ЕООД се стреми да осъществява основната си дейност по „Строителство, ремонт и реконструкция на жилищни и обществени сгради. Производство на бетон. Почистване на речни корита. Транспорт на фракция и утайки", осигурявайки като минимум съответствие със законовите, клиентските и други изисквания приети в организацията, а когато е практически обосновано, и да ги надмине. За целта в "БОЕВ М3С" ЕООД се извършва периодично оценяване на съответствието с приложимите и други приети изисквания.

Фирмата се стреми да работи заедно с партньорите си за осигуряване на екологична, безопасна и здравословна работна среда.